บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

17 รอบิอุลอาเคร 1441 / 15 ธันวาคม 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:10 น.

12:13 น.

15:27 น.

17:52 น.

19:08 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:11 น.

15:31 น.

18:04 น.

19:17 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:00 น.

12:14 น.

15:34 น.

18:06 น.

19:19 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:24 น.

12:20 น.

15:27 น.

17:50 น.

19:07 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:10 น.

12:23 น.

15:42 น.

18:14 น.

19:26 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:05 น.

12:05 น.

15:15 น.

17:39 น.

18:55 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:57 น.

12:13 น.

15:33 น.

18:08 น.

19:19 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:54 น.

12:09 น.

15:29 น.

18:03 น.

19:15 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:08 น.

12:20 น.

15:40 น.

18:11 น.

19:24 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:08 น.

12:12 น.

15:26 น.

17:54 น.

19:07 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

05:01 น.

12:16 น.

15:36 น.

18:09 น.

19:22 น.