บริการเวลาละหมาดจังหวัดกรุงเทพมหานคร

13 เชาวัล 1440 / 17 มิถุนายน 2562

เวลาขณะนี้ น.
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:23 น.

12:19 น.

15:43 น.

18:46 น.

20:05 น.

 
ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:37 น.

12:17 น.

15:43 น.

18:34 น.

19:48 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:19 น.

15:45 น.

18:37 น.

19:51 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:16 น.

12:26 น.

15:47 น.

19:03 น.

20:25 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:46 น.

12:28 น.

15:54 น.

18:47 น.

20:02 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:08 น.

12:10 น.

15:34 น.

18:43 น.

20:04 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:39 น.

12:19 น.

15:44 น.

18:35 น.

19:47 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:35 น.

12:14 น.

15:41 น.

18:30 น.

19:44 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:43 น.

12:26 น.

15:52 น.

18:45 น.

20:00 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:23 น.

12:18 น.

15:43 น.

18:46 น.

20:03 น.

ซุบฮิ ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อีชา

04:42 น.

12:21 น.

15:48 น.

18:38 น.

19:52 น.